317964_586224071403130_2130497169_nSTOWARZYSZENIE REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ AA7 Cele podejmowanych działań

Głównym celem realizowanym przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej AA7 jest szeroko pojęta promocja (i przybliżanie) wydarzeń historycznych osadzonych w realiach II wojny światowej. Cel ten znajduje swoje odniesienie na wielu płaszczyznach i dotyczy m.in. udziału w inscenizacjach historycznych (w kraju i poza jego granicami) ukazujących wybrane epizody z okresu II wojny światowej oraz idącej za tym prezentacji ówcześnie stosowanego umundurowania.

Nie bez znaczenia jest także prowadzona przez stowarzyszenie działalność edukacyjna, której wyrazem jest bliska współpraca z placówkami szkolnymi oraz wspieranie przedsięwzięć o charakterze naukowym, których animatorami są m.in. nauczyciele i wykładowcy historii. Ważnym elementem służącym realizacji celów jest także prowadzona od lat współpraca z muzeami oraz autorami/wydawcami różnego rodzaju publikacji o historycznym charakterze, która objawia się organizacją szeregu wspólnych, czasami bardzo złożonych projektów (takich jak np. „żywe lekcje” historii, ścieżki historyczno-edukacyjne, seminaria etc.).

Stowarzyszenie utrzymuje również bliskie kontakty ze środowiskiem filmowym, które owocują okazjonalnym udziałem w produkcjach historycznych oraz (w coraz częstszym stopniu) wsparciem merytorycznym w zakresie różnych obszarów wiedzy historycznej (dotyczącej umundurowania, realiów pola bitwy, konsultacji sprzętowych itp.). Realizacji celów stowarzyszenia służy także bliska współpraca z władzami administracyjnymi (na szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim), które stają się szczególnie pożądanymi partnerami w promocji ważnych dla (nie tylko lokalnej) historii miejsc i wydarzeń.

Do celów SRH AA7 są także wpisane kontakty z innymi stowarzyszeniami, fundacjami, kolekcjonerami historycznego sprzętu oraz grupami rekonstrukcji historycznej (także z zagranicy). Ich celem (obok integracji i wymiany doświadczeń) jest wspólna prezentacja wydarzeń historycznych, przypominanie o dokonaniach polskiego oręża oraz tworzenie jak najlepszego klimatu dla środowiska rekonstrukcji historycznej. Natomiast dążeniem, które stanowi swojego rodzaju klamrę spinającą każde z powyższych działań, jest daleko idąca dbałość o właściwą (rekonstrukcyjnie) sylwetkę i ciągłe poszerzanie historycznej wiedzy, co łącznie ma tworzyć jak najwyższą rekonstrukcyjną jakość.

Labiszyn2016_1

SRH AA7 podczas „Łabiszyńskich Spotkań z Historią”. Łabiszyn, maj 2016; Foto Nix.

Członkowie SRH AA7 dysponują szerokim wachlarzem umundurowania i są w stanie zaprezentować nie tylko szereg epizodów z okresu II wojny światowej, ale też dość dokładnie odnieść się do specyfiki mundurowej związanej z określonym teatrem działań (Europa, Afryka). Duża waga w tym kontekście jest przywiązywana do codziennych realiów w jakich funkcjonowali żołnierze (front, garnizon itp.) oraz poprawności historycznej, która wyraża się m.in. daleko idącą dbałością o właściwe i zgodne z okresem umundurowanie (oraz wyposażenie).

Stowarzyszenie zajmuje się również badaniem dokumentów i regulaminów, a także dużo czasu poświęca na zajęcia z ówcześnie stosowanej taktyki starając się odwzorować właściwie dla poszczególnych żołnierzy (i całego pododdziału) zachowanie na polu walki. Co jednak w tym kontekście ważne – SRH AA7 nie jest organizacją paramilitarną i nie stawia sobie za cel szkolenia żołnierzy we współczesnym tego słowa znaczeniu. Zgłębianie tajników ówczesnego pola bitwy oraz śledzenie zgodnego z epoką procesu szkoleniowego ma tylko i wyłącznie cele poznawcze i jest naturalnym rozwinięciem zainteresowań związanych z okresem II wojny światowej.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.